GE 02 - Zuid-West Veluwezoom

 

Gebiedsbeschrijving en probleemstelling

Dit gebied maakt onderdeel uit van een Robuuste Verbinding en is een ecologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch uiterst waardevol deel van de Veluwe.  Het samenkomen van Rijn, beken, stuwwal met hoogteverschillen, en uitgestrekte natuurrijke landschappen geven dit gebied een grote waarde voor natuur en mens. De Zuid-West-Veluwezoom is een zeer afwisselend natuurlandschap met uitgestrekte heidevelden, waardevolle bossen en stuifzanden en een gradiëntlandschap met beken naar de uiterwaarden van de Neder-Rijn. Dit gebied is het meest versnipperd gebied van de Veluwe, met als gevolg dat de totale Zuid-West Veluwe voor grote zoogdieren afgesneden is van de rest van de Veluwe. Het gebied, bebouwd met dorpen en veel verspreide bebouwing, wordt doorsneden door onder andere de rijksweg A12 en het spoor Arnhem-Utrecht. In het kader van de provinciale beleidsnota Veluwe 2010 en de intentieverklaring Zuid-Veluwe, ondertekend door het Rijk en de provincie Gelderland, wordt breed ingezet op het herstel van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied.

Doel en doelsoorten

De uitvoering van de Renkumse Poort is in volle gang. Zodra het ecoduct Jac. P. Thijsse over de A12 (ter hoogte van km. 118.3) is aangelegd (vóór 2013) worden genoemde natuurtypen beter met elkaar verbonden en wordt het leefgebied voor edelherten fors uitgebreid. Door de aanleg van dit ecoduct wordt het natuurgebied de Planken Wambuis aan de noordzijde verbonden met het natuurontwikkelingsgebied (voormalig landbouwenclave) de Reijerscamp aan de zuidzijde van de A12. Een volgende barrière richting ecoduct Kabeljauw en richting de Rijn wordt gevormd door het spoor Arnhem-Utrecht. De faunapassage (mogelijk een tunnel) bij dit spoor moet zodanig worden ingericht dat de volgende soorten kunnen passeren: edelhert, das, boommarter, diverse vleermuizen, zandhagedis, levendbarende hagedis, hazelworm, gladde slang, kamsalamander en diverse vlinders.

Mijlpalen en projectresultaat