NB 03 - Kampina

 

Gebiedsbeschrijving en probleemstelling

Het Groene Woud is een Regionale Eenheid Natuur en Landschap (RNLE) ter grootte van 7.500 ha. Het Groene Woud omvat o.a. de bestaande natuurgebieden Oisterwijkse vennen en bossen, De Kampina, Velders Bos, De Mortelen, De Scheeken en De Geelders. Van zuid naar noord lopen door Het Groene woud de beekdalen van Reusel, Beerze en Dommel. Een aantal gebieden vallen onder de Habitat- en Vogelrichtlijn.

De Oisterwijkse vennen en bossen en De Kampina liggen op de hogere dekzandgronden en zijn begroeid met droge en natte heides met vennen en voornamelijk droge naaldbossen. Vanwege de ondoorlaatbare Brabantse leemlaag in de ondiepe ondergrond is in het gebied De Mortelen en in mindere mate De Scheeken en De Geelders een kleinschalige afwisselend agrarisch landschap ontstaan, met kleine weilanden, (drink)- poelen, houtwallen en populieropstanden. Het Velders bos is een landgoed met oudere bossen. Het Banisveld is een 19de eeuwse ontginning welke nu via natuurontwikkeling weer teruggebracht wordt naar de oude staat en vormt de verbinding tussen De Kampina en de De Mortelen. Dankzij de grote gevarieerdheid aan landschap, hydrologie, en bodemgesteldheid is Het Groene Woud rijk aan plantensoorten, dagvlinders, amfibieŽn, vogels en zoogdieren. Het aantal bedreigde soorten dat nog voorkomt in dit gebied is voor Brabantse begrippen groot.

Aan de zuidzijde van de N65 ligt het natuurgebied het Groene Woud (7.500ha) aan de noordzijde het natuurgebied de Loonse en Drunense Duinen (3.500ha). Het beekdal de Broekley welke de N65 kruist is aangewezen als verbindingszone tussen beide gebieden. In dit beekdal komen op de natte delen broekbossen voor en op de droge eiken- berkenbossen. Ook doorsnijdt de N65 de Vughtse Heide.

Het beekdal van de Broekley kruist de N65 met een duiker en vormt hierdoor een knelpunt in verbindingszone tussen het Groene Woud en de Loonse en Drunense Duinen. Dit geld ook voor de Raamsche loop. Eveneens doorsnijdt de N65 de Vughtse heide die hierdoor opgedeeld is.

Doel en doelsoorten

Het verbinden van het natuurgebied Groene Woud/Kampina met de Loonse en Drunense Duinen middels het beekdal van de Broekleij en de Raamsche loop. Het ontsnipperen van de doorkruising van de Vughtse heide door de N65.
De doelsoorten rond het gebied N65 zijn de vleermuis, das, ree, vos, hermelijn, wezel ondergrondse woelmuis, kamsalamander hazelworm en de boomkikker.

Mijlpalen en projectresultaat

Het passeerbaar maken van de N65 voor de doelsoorten waardoor er een verbinding is tussen het Groen Woud en de Loonse en Drunense Duinen. Het verbinden van de Vugtse heide die doorsneden wordt door deN65 en het voorkomen/beperken van faunaslachtoffer en het geleiden van doelsoorten.

Mijlpalen: Het creŽren van onderdoorgangen voor kleine zoogdieren en amfibieŽn. Het voorkomen van verkeersslachtoffer en het geleiden van doelsoorten door uitrastering en het aanleggen van hop-overs voor vleermuizen.