NB 07 - Groote Heide

 

Gebiedsbeschrijving en probleemstelling

De Kempische bossen is een Regionale Eenheid Natuur en Landschap (RNLE) en een van de grooste natuureenheden. Het omvat de bestaande bos- en natuurgebieden Groote heide, Strabrechtse heide, Leenderbos, de Malpie, het Platteau en De kempen. Deze gebieden worden doorsneden door de beekdalen van het bovenstroomse Dommelsysteem gelegen in de Centrale Slenk. De groote en Strabrechtse heide bestaat voornamelijk uit droge en vochtige heide landschappen met vennen, her en der stuifzanden en droge naaldbossen. De vennnen zijn waardevol in verband met oervervegetatie en vochtig schrale heide vegetaties. Het Leenderbos bestaat voornamelijk uit naaldbos. Het gebied bevat bijzondere vegetaties van voedslearme zandgronden en wateren en is leefgebied voor internationaal bedreigde vogelsoorten zoals de nachtzwaluw. De Groote Heide De Plateaux, de Strabrechtse heide en Beuven en het Weerterbos zijn aangewezen als speciale beschermingszone van de Habitatrichtlijn. De beken in het gebied zijn grotendeels aangewezen als ecologische verbindingszone.

De Leenderheide,  potentieel dassenleefgebied, wordt doorsneden door zowel de A2 als de A67.  Het knelpunt is gedeeltelijk opgelost tussen 2005 en 2008.

 

Doel en doelsoorten

Doelsoorten: vleermuizen, ree, levendbarende hagedis en amfibieŽn als alpenwatersalamander, vinpootsalamander (bedreigd), kamsalamander. Potentieel: Edelhert, wild zwijn, grote grazers, das en boommarter.

Mijlpalen en projectresultaat

De Leenderheide, potentieel dassenleefgebied, wordt doorsneden door zowel de A2 als de A67. Een belangrijke maatregel aan de A67 is de aanleg van 4 faunatunnels. Op deze locatie wordt een ecoduct over de A2 voorzien. Ten zuiden van de locatie wordt het gebied Zevenhuisense heide ontsnipperd door middel van twee faunatunnels. Voor het spoor zijn in dit gebied twee amfibietunnels nodig. De enige structurele oplossing voor een verbinding tussen de Groote heide en de Strabrechtse heide voor alle soorten is een ecoduct. Samenhangende maatregelen aan de provinciale weg Geldrop-Heeze zijn noodzakelijk.