NB 09 - Leenderbos-De Kempen

 

Gebiedsbeschrijving en probleemstelling

De Kempische bossen is een Regionale Eenheid Natuur en Landschap (RNLE) en een van de grooste natuureenheden. Het omvat de bestaande bos- en natuurgebieden Groote heide, Strabrechtse heide, Leenderbos, de Malpie, het Platteau en De kempen. Deze gebieden worden doorsneden door de beekdalen van het bovenstroomse Dommelsysteem gelegen in de Centrale Slenk. De groote en Strabrechtse heide bestaat voornamelijk uit droge en vochtige heide landschappen met vennen, her en der stuifzanden en droge naaldbossen. De vennnen zijn waardevol in verband met oervervegetatie en vochtig schrale heide vegetaties. Het Leenderbos bestaat voornamelijk uit naaldbos. Het gebied bevat bijzondere vegetaties van voedslearme zandgronden en wateren en is leefgebied voor internationaal bedreigde vogelsoorten zoals de nachtzwaluw. De Groote Heide De Plateaux, de Strabrechtse heide en Beuven en het Weerterbos zijn aangewezen als speciale beschermingszone van de Habitatrichtlijn. De beken in het gebied zijn grotendeels aangewezen als ecologische verbindingszone.

De N69 doorkruist dit gebied. Ook doorkruis de N69 de het dal van de Dommel, Keersop en de Tongelreep. Het Leenderbos is een leefgebied voor internationaal bedreigde vogelsoorten zoals de nachtzwaluw. De Plateau is een internationaal natuurgebied vanwege de aanwezigheid van vloeiweiden.

De N69 doorsnijdt zowel de beekdalen als de kempische bossen en heide in oost-west richting wat een uitwisseling van dieren belemmert.

Het knelpunt is opgelost in 2008.

Doel en doelsoorten

Het verbinden van de Kempische bossen (Plataux, Malpische en Borkelseheide en de bos tussen Aalst en Waalre). Op heffen van de barriŤre van de N69 in de beekdalen van de Dommel, Tongelreep en Keersop. De doelsoorten van het gebied zijn de vleermuis, ree, levendbarende hagedis en amfibieŽn

Mijlpalen en projectresultaat

Het verbinden van de kempische bossen door het verzachten van de barriŤre van de N69 en het voorkomen van verkeersslachtoffers. Het knelpunt is opgelost in 2008.

Mijlpalen: Het creŽren van onderdoorgangen voor amfibieŽn en kleine zoogdieren. Het creŽren van doorlopende oervers in het beekdal van de Dommel en het passerbaar maken van de Tongelreep. Het voorkomen van slachtoffers door het plaatsen van rasters en hop-overs.