NB 17 - Zevenbergen

 

Gebiedsbeschrijving en probleemstelling

De rivier de Mark/Dintel is een belangrijke verbinding tussen het zeekleigebied in het westen en het zandgebeid in het oosten. Langs de Mark en zijriviertjes liggen tal van natuurgebieden. Het water, de aangrenzende natte gronden en dijken hebben een functie voor tal van land- en overgebonden dieren. Ten westen van de A16 en het spoor Breda-Dordrecht liggen in de uitwaarden van het Markdal verschillende waardevolle weidegebieden met plaatselijke vochtige bossen aangewezen als natuurkern- of natuurontwikkelingsgebeid. Ten oosten ligt het gebied Rooskensdonk dat bestaat uit vochtig extensief beheerde graslanden.

Doel en doelsoorten

Doelsoorten: amfibieŽn (middelste groene kikker, bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander), kleine zoogdieren, marterachtigen
(bunzing, hermelijn en wezel), ree en vos. Potentieel: otter.

Mijlpalen en projectresultaat

De spoorlijn kruist de Mark door middel van een brug, die ongeschikt is voor faunapassage. De beide oevers onder de spoorbrug dienen geschikt gemaakt te worden voor faunapassage door aanleg van looprichels of stroken.