NB 24 - Hertogswetering

 

Gebiedsbeschrijving en probleemstelling

De Hertogswetering is een brede waterloop op de overgang vvan zeeklei en dekzand die de A50 kruist. De wetering speelt een rol in de verbinding tussen de dassenleefgebieden de Keentse Uiterwaard en de Maashorst. In de EHS is de Hertogswetering aangegeven als belangrijke te behouden of te herstellen ecologische verbindingszone. In de GHS is de wetering aangewezen als natte verbindszone tussen verschillende uiterwaarden van de Maas. Langs de wetering liggen diverse natuurkerngebieden.

Doel en doelsoorten

Doelsoorten: das, kleine zoogdieren, marterachtigen, ree en oevergebonden soorten als moerasvogels, dagvlinders.

Mijlpalen en projectresultaat

De Hertogswetering kruist de A50 via een ruime overkluizing. De oevers lopen aan beide zijden onder de rijksweg door. Het ontbreekt echter aan geleidende beplanting en rasters. Deze moeten worden aangelegd om het functioneren van de overkluizing te verbeteren.