Mook (LI 01)

Waar in Nederland?

LI 01 - Mook

Gebiedsbeschrijving

Waar: ten zuiden van Nijmegen
Soort gebied: vochtige en voedselrijke milieu van het stroomgebied van de Maas, droge stuwwal
Doelsoort: Das en ree
Barrière: Rijksweg A73, spoorlijn Venlo-Nijmegen, Maas-Waal kanaal.
Maatregel: aantal duikers en dassentunnels onder A73
Samenwerkende partijen: ProRail, Rijkswaterstaat, provincie

Direct ten zuiden van de stad Nijmegen ligt waardevolle natuur die door de grote verschillen in bodemtype en vochthuishouding op korte afstand van elkaar een grote biodiversiteit heeft. Van west naar oost gaat hier het Maasdal - met onder meer de Overasseltse en Haterse Vennen - over in de dichtbeboste stuwwal van Heumensoord. Deze natuurgebieden worden in de toekomst met elkaar verbonden door het Gelders natuur netwerk (GNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) en Groene Ontwikkelings Zones (GOZ, voorheen Ecologische verbindingszones). 

In de huidige situatie is sprake van diverse barrières in het landschap, waardoor de uitwisseling van fauna tussen het vochtige en voedselrijke milieu van het stroomgebied van de Maas enerzijds en de droge stuwwal anderzijds belemmerd wordt. De grootste barrières worden gevormd door het Maas-Waalkanaal, diverse verkeerswegen en een lokaal onvoldoende landschap.

Het Maas-Waalkanaal is in het MJPO erkent als deelknelpunt LI-1-c. De twee overige rijksinfrastructuren van dit knelpunt zijn Rijksweg A73 (LI-1a) en spoor Nijmegen-Cuijk (LI-1d). ProRail heeft LI-1b herbenoemt tot GE16 omdat dit knelpunt in Gelderland ligt. De A73 ligt in Gelderland (knelpunt GE16), welke vele jaren geleden is aangepakt. Nu loop t er nog een monitoring van de 5 kleinwildtunnels onder de A73. Het lijkt er op dat de tunnels goed gebruikt worden.
Primaire doelsoorten zijn Das en Ree.

Knoflookpad is na analyse/studie afgevallen als primaire doelsoort omdat de voorkomende hoofdbiotopen ( zandige rivierafzettingen, kleiige Maasuiterwaarden en stuwwal) een te grote natuurlijke landschappelijke barrière vormen, zodat uitwisseling zonder adequate inrichting niet haalbaar is. Bovendien voor knoflookpad aan beide zijden van het kanaal natuurlijk habitat volledig ontbreekt.

Stand van zaken:
Er is een studie/analyse verricht naar nut en noodzaak van het nemen van fauna-ontsnipperingsmaatregelen bij het Maas-Waalkanaal, incl. een analyse van doelsoorten en landschap. Tevens zijn twee opties uitgewerkt van te nemen maatregelen.

Maatregelen:
Voor het Maas-Waalkanaal wordt voorgesteld om op enkele plekken in de oevers betere in-en uitstapmogelijkheden te maken (FUPS). Ook zijn voorstellen gedaan voor het ontsnipperen van de parallel aan het kanaal lopende verkeersweg, Westerkanaaldijk. Momenteel lopen gesprekken met de gemeente t.a.v. afstemming en realisatie van ontsnipperingsmaatregelen/ verkeersremmende maatregelen op de Westerkanaaldijk.
Realisatie gepland in 2014 maar kan verschuiven naar 2015 i.k.v. overleg met gemeente