Venlo (RV) (LI 04)

Waar in Nederland?

LI 04 - Venlo (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Venlo
Soort gebied: Maasmeander
Doelsoort: Boommarter, Das, Ree, vleermuizen Zandhagedis, Rugstreeppad, Gladde slang, Heikikker, Kamsalamander, Alpenwatersalamander, kleine marterachtigen . Op termijn Edelhert.
Barrière: A67
Maatregel: ecoduct eventueel in Duitsland
Samenwerkende partijen: Staatsbosbeheer, provincie Limburg, Rijkswaterstaat

Ten noorden van Venlo ligt een oude maasmeander, gevormd door de Venkoelen, het Diepbroek en Schaapbroek. Ter plekke komen waardevolle vegetaties voor die hydrologisch afhankelijk zijn. Het gebied is verder waardevol voor diverse vogelsoorten. De plaatselijke venvegetaties zijn door het Limburgs Landschap veilig gesteld. De relatie met de nabij gelegen terrasrand is verstoord door intensief agrarisch gebruik waardoor het gebied hydrologisch wordt bedreigd. Het hele gebied is opgenomen in de Robuuste Verbinding. Deze verbinding moet dan ook over de druk bereden A67 komen te liggen. Aangezien op Nederlands grondgebied geen mogelijkheden meer zijn, wordt nu bekeken of er net over de grens een ecoduct op Duits grondgebied gerealiseerd kan worden. Staatsbosbeheer en de provincie hechten veel waarde aan het versterken van de natuurwaarden langs de oostflank van Limburg. Momenteel is dit punt een van de zwakkere schakels.