Baarn (UT 09)

Waar in Nederland?

UT 09 - Baarn

Gebiedsbeschrijving

Locatie: A1 Eem
Soort gebied: Ter hoogte van de A1 stroomt de rivier door het vlakke Eemland, een voormalig kweldergebied van de Zuiderzee. Natuurgebieden: De rivier de Eem met natuuroevers, oude dijkdoorbraken (zogenaamde Wielen), uiterwaarden, natuurlijk ingerichte eilanden en oude rivierarmen en plaatselijk soortenrijke vegetaties op de dijken. De rivier de Eem vormt een waterverbinding tussen de valleibeken en het Valleikanaal in de Gelderse Vallei en de Randmeren Gooi- & Eemmeer
Doelsoorten: Das, amfibieën, kleine zoogdieren, vissen en insecten. In de toekomst de Otter
Barrière: A1, jachthaven langs de oever van de Eem
Maatregel(en): Realiseren van vlinderbiotoop langs het zuidelijke talud van de A1, onderdoorgang A1 langs de Eem, de oevers natuurvriendelijk inrichten, natuurinrichting van de uiterwaarden, natuurvriendelijk beheer van de dijken, uitstapplaatsen voor ree en andere zoogdieren, vooroevers als paaiplaats voor vis, waterkwaliteitsmaatregelen
Samenwerking met: Waterschap, gemeente Baarn, provincie Utrecht 
Planning: De realisatie van de vlindertaluds en de natuuroevers bij de A1 worden gerealiseerd als onderdeel van de verbreding van de A1, planning 2020 gereed. Natuurinrichting en natuuroevers langs de Eem zijn grotendeels gerealiseerd.

De Eem vormt een verbindingszone voor biotooptypen van stroomdalgraslanden, ooibossen en moerassen langs de rivier en van gebieden die door de rivier met elkaar worden verbonden. De Eem stroomt vanaf de zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug bij Amersfoort, door het veenontginningslandschap en mondt uit in het Eemmeer. De A1 vormt een barrière in deze verbindingszone tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Eemmeer en draagt bij aan versnippering van leefgebied. Ter plekke van de kruising van de Eem en A1 bevindt zich een knelpunt in de vorm van een jachthaven. In het kader van de planstudie A1/A27 wordt gezocht naar een oplossing voor dit knelpunt. Even ten westen van dit knelpunt wordt in het kader van de verbreding van de A1/A27 een dassentunnel onder de A1 aangelegd (km 30,6).