Wiericke (RV) (ZH 02)

Waar in Nederland?

ZH 02 - Wiericke (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Locatie: Enkele Wiericke
Soort gebied: grasland- en moerasnatuur
Natuurgebieden:
Doelsoorten:
Meerval, Kleine modderkruiper, Ringslang, Noordse woelmuis, Waterspitsmuis, Otter en Bever
Barrière: spoorlijn Bodegraven-Woerden en Gouda-Woerden, de A12
Maatregel(en): looprichels, faunatunnels en stobbenwal
Samenwerking met: ProRail, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer.
Planning:


Het knelpunt 'Wiericke' is de kruising van de voormalige robuuste verbinding 'Groene Ruggengraat' met, van noord naar zuid, het enkelspoor Bodegraven-Woerden, de A12 en veel verder naar het zuiden, de spoorweg Gouda-Woerden. Bij de uitwerking van de ecologische doelen voor alle deeltrajecten van de voormalige Groene Ruggengraat is naar voren gekomen dat het essentieel is voor het duurzaam instand houden van de biodiversiteit van grasland- en moerasnatuur in het Groene Hart dat de samenhang tussen de aanwezige belangrijke kerngebieden en die met nieuw te ontwikkelen natuur verbetert. De ontsnippering van de infrastructuur in dit centrale deel van het Groene Hart en met name tussen de Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen is daarom van groot belang.

Hoewel de ambities t.a.v. de Groene Ruggengraat later zijn verlaten, wordt er tussen de Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen wel een natuurverbinding gerealiseerd. Tezamen met de wegverbreding van de A12 is in 2012 een ontsnipperingsmaatregel genomen in dit laatste gebied. Deze bestaat uit een viertal maatregelen die tezamen leiden tot een robuuste ontsnippering. Het gaat om looprichels langs de Enkele Wiericke, een faunatunnel van 2x2 m en een van 8x3,5 m en om een stobbenwal in de bestaande landbouwtunnel. Ten noorden en zuiden van de ontsnipperingsmaatregel is circa 200 hectare grasland bestemd voor natuurontwikkeling. Deze gronden zijn inmiddels verworven en grotendeels overgedragen aan Staatsbosbeheer, maar nog niet ingericht. Voor de inrichting wordt onder meer gedacht aan de verbreding van sloten en aanleg van poelen, creëren van onbemest hooiland en plas/drasland.

Of en in hoeverre er nog ontsnipperingsmaatregelen nodig zijn bij beide spoorwegen is onderwerp van nadere studie.