FAQ

FAQ

Zijn die knelpunten echt een probleem?

Sinds eind vorige eeuw is het nationale en internationale natuurbeleid gericht op het behoud van biodiversiteit. Dat omvat de verscheidenheid van levensvormen op aarde: van planten en dieren, van genen tot hele ecosystemen. Nederland heeft hiervoor de internationale Conventie betreffende Biologische Diversiteit (CBD) ondertekend.

Als invulling van deze conventie voert Nederland al sinds 1990 een natuurbeleid uit met als belangrijkste pijler de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze EHS is een netwerk van natuurgebieden die elkaar onderling versterken. Het doel van het natuurbeleid is dat de kwaliteit van deze natuurgebieden op peil blijft en waar nodig versterkt wordt.

Het MJPO is in 2005 gestart om de belangrijkste knelpunten tussen EHS en rijksinfrastructuur op te lossen. Soms met een simpele dassentunnel en dan weer met een ecoduct. Daardoor ontstaat uitwisseling tussen voorheen gescheiden gebieden waardoor er stabielere populaties van planten en dieren in kleine natuurgebieden kunnen ontstaan. Bij de aanleg van nieuwe wegen en sporten wordt er standaard rekening gehouden met de aanleg van onder meer faunapassages.