Nieuws & publicaties

Feestelijke opening faunapassage 'Blauwe stad' op 4 juni 2008

31 mei 2008

Op 4 juni openen Douwe Hollenga (provincie Groningen), Riek v.d. Wal (Staatsbosbeheer) en Greetje de Vries (Waterschap Hunze en Aa's) de eerste faunapassage in de provincie Groningen.

De Blauwe Stad is één van de 208 knelpunten uit het Meerjaren Ontsnipperings Programma (MJPO). Door de aanleg van de faunapassage kunnen dieren, zoals otters, wezels, muizen, kikkers, en salamanders veilig de A-7 en het spoor passeren. Zo kunnen ze verder trekken via de natte robuuste ecologische verbindingszone, dat een aantal natuurgebieden in Friesland, Groningen en Duitsland met
elkaar verbindt.

In Groningen loopt deze verbinding onder meer door de natuurgebieden van Midden-Groningen en de Blauwestad, en dan verder richting Duitsland via de Westerwoldsche Aa. De faunapassage bestaat uit een onderdoorgang onder de A-7, een ecoduiker onder het spoor en een drietal natuurgebiedjes. Het spoorviaduct is daarvoor opnieuw ingericht.

De faunapassage Blauwestad is de eerste faunapassage die onder de regie van de provincie Groningen is gerealiseerd met geld uit het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). Dit is een nationaal programma waarin Rijk en Provincies samenwerken met andere overheden om natuurgebieden weer met elkaar te verbinden. Dat doen zij met maatregelen als natuur- en boombruggen, vistrappen, dassenen andere faunatunnels en ecoduikers.

De provincie Groningen coördineert de aanleg hiervan. Zij heeft €19 miljoen beschikbaar uit het MJPO voor het oplossen van vijf knelpunten tussen robuuste verbindingen en rijksinfrastructuur in de periode tot en met 2013. Dienst Landelijk gebied ondersteunt bij de uitvoering van de projecten.

Door de samenwerking met diverse partijen kunnen ook andere projecten worden gerealiseerd. Zo legt de Blauwestad tegelijk met de vaarverbinding ook een droge passagestrook aan. Het waterschap gebruikt de grond die vrijgekomen is bij de aanleg van de natuurgebiedjes voor het ophogen van kades, zodat de Ulsderpolder geschikt is voor waterberging.

Meer weten?
Informatie over dit project vindt u hier of leest u het uitgebreide persbericht.
Informatie over faunapassages vindt u hier.