Nieuws & publicaties

MJPO

13 juni 2007

Een weg betekent voor veel dieren een barrière. Daardoor dreigen ze te moeten leven in te kleine, geïsoleerde gebieden. De kans op lokaal uitsterven neemt daardoor toe.

Daarnaast verstoort het verkeer natuurgebieden naast de weg over een aanzienlijk oppervlak. Het Meerjarenprogramma ontsnippering (MJPO) streeft daarom naar:

· Het voorkomen van nieuwe doorsnijdingen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Robuuste Verbindingen (RV) door hoofdwegen.
· Het verminderen van bestaande versnippering van de EHS en RV.
· Het compenseren van restschade aan de EHS.

Doel van dit programma is om de circa 208 knelpunten, veroorzaakt doordat bestaande rijksinfrastructuur de Ecologische Hoofdstructuur doorsnijdt, voor 2018 op te lossen. De landelijke coördinatie van het MJPO ligt bij Rijkswaterstaat.

Onderzoeken


Het Meerjarenprogramma ontsnippering (MJPO) onderzoekt de effecten van infrastructuur op natuur bij de planvorming en uitvoering van wegenprojecten. Denk bijvoorbeeld aan de effecten van wegverlichting op de natuur. Het MJPO vertaalt de uitkomsten naar methoden en procedures. Daarbij adviseren we over het beheer van bermen en de toepassing van ontsnipperende maatregelen: faunavoorzieningen. Dit is inclusief de compenserende maatregelen: de inrichting van vervangende natuurgebieden.