Nieuws & publicaties

MJPO Jaarverslag 2015 gepubliceerd!

22 juli 2016

MJPO Jaarverslag 2015 gepubliceerd!

Het MJPO jaarverslag 2015 is nu te downloaden op de MJPO website! Het jaarverslag doet verslag van de behaalde resultaten in 2015 en de financiële stand van zaken. Naast het gereed komen van elf knelpunten en de overige resultaten in de voortgang van het programma, is er ook te lezen over enkele belangrijke openstellingen en onderzoeken. Ook wordt ingegaan op het buiten beschouwing laten van de resterende knelpunten in de voormalige Robuuste Verbindingen.

178 knelpunten
Door de aanleg van snelwegen, spoorlijnen en kanalen zijn natuurgebieden versnipperd geraakt. Het MJPO is in 2005 gestart en heeft als doel om 178 knelpunten tussen de Ecologische Hoofdstructuur en de Rijksinfrastructuur op te lossen. Door de natuurgebieden weer te verbinden, krijgen planten- en diersoorten meer overlevingskansen. Er is dan namelijk meer genetische uitwisseling tussen populaties mogelijk en dieren zoals de otter, bever en amfibieën krijgen meer toegang tot voedsel en leefgebieden.


Hoogtepunten 2015
In 2015 zijn 11 knelpunten afgerond. Per knelpunt zijn soms meerdere maatregelen nodig, zoals de aanleg van een faunatunnel, ecoduct of een loopplank. Er zijn zo sinds de start van het programma 99 knelpunten geheel opgelost en 366 maatregelen uitgevoerd. 51 knelpunten zijn gedeeltelijk opgelost en 70 maatregelen zijn in uitvoering. Eind 2015 is ongeveer 68% van het totale programma uitgevoerd. De verwachting is dat bij het eind van het programma in 2018 zo’n 98% is gerealiseerd. De laatste 2% van de maatregelen wordt meegenomen bij de uitvoering van grotere infraprojecten waarvan de realisatie pas na 2018 zal plaatsvinden.

Een ander belangrijk punt in het jaarverslag is dat het totaal aantal knelpunten is beperkt tot de knelpunten die zijn opgelost in de voormalige Robuuste Verbindingen (vóór december 2015) én tot de knelpunten die opgelost zijn en worden met het budget van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zo zijn 36 knelpunten in de voormalige Robuuste Verbindingen in dit Jaarverslag buiten beschouwing gelaten. De provincies en het coördinatiepunt MJPO zullen in 2016 gezamenlijk in beeld brengen welke opgave er nog rest bij deze knelpunten.

Andere hoogtepunten van 2015
• De openstelling van de natuurbrug Laarderhoogt over de A1 bij Laren. De natuurbrug Laarderhoogt, gelegen tussen Bussum en Laren, verbindt de Bussumerheide, Westerheide, Noorderheide, Tafelberg en de Blaricummerheide weer met elkaar. Deze nieuwe verbinding, ingericht met bomen, struiken en heide, vergroot het leefgebied van loopkevers, vlinders, zandhagedissen, hazelwormen, kamsalamanders, boommarters en dassen. Over de brug is ook een pad aangelegd voor wandelaars zonder hond, fietsers en ruiters.
• De vis- en faunapassages onder de A28 in het Reestdal bij Meppel. Door de realisatie van de vistrap kunnen vissen (onder andere paling, kleine moddervisje en winde) stroomopwaarts richting het Reestdal zwemmen. Daar zijn de paaiplaatsen. Door de faunatunnel kunnen landdieren als de otter en das veilig onder de A28 door naar het Reestdal.
• De doorlopende oevers onder de N33 bij Gieterveen is geopend en levert een belangrijke bijdrage aan de ecologische verbinding voor onder andere de otter, bever, waterspitsmuis, kamsalamander en ringslag. Er zijn inmiddels waarnemingen bekend van de ree, otter, marter (waarschijnlijk steenmarter) en bever. Deze verbinding is een belangrijk schakel in het nieuwe natuurgebied Bonnerklap bij Gieterveen.

Effectief of niet?
In Nederland en Europa lopen op dit moment een aantal onderzoeken naar het gebruik en effectiviteit van faunapassages. Rijkswaterstaat is een van de 8 deelnemende wegbeheerders die in het CEDR-verband (Conference of Europeans Directors of Roads) onderzoek laten doen naar de effectiviteit van de maatregelen voor dieren en manieren om deze zo (kosten)efficiënt mogelijk aan te leggen en te onderhouden. In het najaar worden de resultaten van deze onderzoeken bekend en wat deze betekenen voor de dagelijkse praktijk van Rijkswaterstaat.
Onder leiding van MJPO-coördinator Adam Hofland is Rijkswaterstaat nu ook bezig om het beheer- en onderhoud van faunavoorzieningen te verbeteren. Zo wordt er gewerkt aan het op orde krijgen van de areaalgegevens van faunavoorzieningen en aan een verbeterde decompositie en faalkansanalyse.