Nieuws & publicaties

Publicaties MJPO publicaties

MJPO jaarverslag 2018

Categorie MJPO-uitgave | Gepubliceerd op 16 april 2019

Download

Inographic Ontsnippering (incl tekst MJPO)

Categorie MJPO-uitgave | Gepubliceerd op 30 november 2018 | Auteur MJPO | Opdrachtgever Rijkswaterstaat

Infographic over ontsnipperende maatregelen inclusief beknopte toelichting op het MJPO.

Download

Infographic Ontsnippering

Categorie MJPO-uitgave | Gepubliceerd op 30 november 2018 | Auteur MJPO | Opdrachtgever Rijkswaterstaat

Infographic over ontsnipperende maatregelen.

Download

Meer leefruimte voor dieren

Categorie MJPO-uitgave | Gepubliceerd op 24 september 2018

Eindmagazine MJPO

Download

MJPO jaarverslag 2017

Categorie MJPO-uitgave | Gepubliceerd op 28 juni 2018

Download

Masterthesis: Samenwerking bij Ontsnipperende Maatregelen Rondon Rijksinfrastructuur

Gepubliceerd op 11 oktober 2017 | Auteur J.J.L. Schaap

In 2004 werd er door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat samen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gestart met het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). Het doel van het MJPO is het tegengaan van de versnipperende werking van de bestaande vervoerinfrastructuur door het creeren van meer samenhang tussen natuurgebieden. Voor een goed ontsnipperingsbeleid en een juiste uitvoering hiervan is een gebiedsgerichte integrale aanpak cruciaal. De focus moet liggen op goede en efficiente samenwerking tussen de verschillende overheidslagen en een goede samenwerking met alle andere betrokken partijen. Tot voorkort was het niet duidelijk hoe de samenwerking tussen de verschillende publieke partijen is verlopen. Tevens was het niet duidelijk hoe na het wegvallen van het MJPO in 2018 de samenwerking vorm moet krijgen. Dit onderzoek heeft met behulp van het Institutional Analysis and Development framework (IAD) en Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) inzichtelijk gemaakt hoe de samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij het MJPO in de afgelopen jaren is verlopen. Er worden aanbevelingen gegeven om enerzijds de sterke punten van de samenwerking te behouden en anderzijds de toekomstige samenwerking te verbeteren. Onderzoeksdata zijn verzameld door middel van literatuur, documenten, semi-gestructureerde interviews en een focusgroepdiscussie. Uit het onderzoek blijkt dat de samenwerking op een aantal aspecten succesvol verloopt maar dat er zowel op landelijk als projectniveau nog steeds institutionele belemmeringen en faalfactoren bestaan die verbetering behoeven. De voornaamste succesfactoren en institutionele kansen die uit dit onderzoek naar voren komen zijn: een heldere project- en programmascope, gemeenschappelijke doelstellingen, gedeelde financiering, transparante communicatie, betrouwbaarheid, gebiedsgerichte aanpak en het van tevoren uitkristalliseren van belangen in samenwerkingsovereenkomsten. Toekomstige verbeterpunten zijn met name de afstemming met het beheer en onderhoud, het toetsen van het ecologisch functioneren, de regierol van de provincies en het informeren van stakeholders tijdens de start van nieuwe projecten. Tot slot is het belangrijk om het samenwerking- en kennisnetwerk dat inmiddels opgebouwd is rondom het MJPO te continueren na het aflopen van het MJPO. Landelijke afstemming wordt daarbij cruciaal.

Download

MJPO jaarverslag 2016

Categorie MJPO-uitgave | Gepubliceerd op 11 juli 2017

Download

MJPO Jaarverslag 2015

Categorie MJPO-uitgave | Gepubliceerd op 22 juli 2016

Download

MJPO jaarverslag 2014

Categorie MJPO-uitgave | Gepubliceerd op 06 juli 2015

Download

Defragmentation measures for the protection of our wildlife heritage

Categorie Internationaal | Gepubliceerd op 13 oktober 2014

Download