Organisatie

Organisatie

Verantwoordelijkheid

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor de uitvoering en de planning van het MJPO. De uitvoering gebeurt door Rijkswaterstaat en ProRail. De jaarlijkse planning en verantwoording zal in de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden meegenomen.

De verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken is met het vroegtijdig beëindigen van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) komen te vervallen.

Uitvoering van het MJPO

Voor de uitvoering van het MJPO is de volgende organisatiestructuur opgezet:  

  • Afstemmingsoverleg: landelijke afstemming tussen MJPO-betrokken organisaties.
  • Coördinatiepunt MJPO: voor ondersteuning en coördinatie van een integrale aanpak bij de uitvoering van het MJPO.
  • Werkgroep Communicatie: in deze werkgroep zijn alle uitvoeringspartners vertegenwoordigd. Zij dragen zorg voor de communicatie rondom het programma.
  • Provinciaal Platform: In elke provincie is er een platform aanwezig, bestaande uit Provincie, Rijkswaterstaat, ProRail en vaak ook partijen als terreinbeheerders en waterschappen. Het Platform is bedoeld om oplossingen en daaraan gerelateerde maatregelen bij knelpunten en de financiering ervoor gezamenlijk af te stemmen.
  • Provincies: Nemen het initiatief tot afstemming in het Provinciaal Platform. Zij voeren de regie over de uitvoering van het programma.
  • Rijkswaterstaat en/of ProRail: zorgen voor de realisatie van de maatregelen in en rondom de infrastructuur. Na de realisatie zijn zij ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.