Organisatie

Internationaal

Het MJPO werkt samen met diverse organisaties over de grens. Op deze pagina vindt u een aantal verwijzingen naar internationale organisaties waar het MJPO mee samenwerkt.

Buurlanden

Allereerst is er regelmatig en nauw contact met onze ooster- en zuiderburen. De ecologische netwerkgedachte stopt niet bij onze grenzen. Het functioneren van onze Ecologische Hoofdstructuur is mede afhankelijk van de ecologische structuren in België en Duitsland.

IENE

Het Infra Eco Network Europe (IENE), is opgezet vanuit Rijkswaterstaat in opdracht van Minister Jorritsma naar aanleiding van een symposium in Nederland (Maastricht/Den Haag) in 1995. Dit netwerk beoogt de uitwisseling van kennis over ecologische inpassing van infrastructuur. Het is vooral toegespitst op het oplossen van versnippering van natuur en landschap door infrastructuur. Versnippering wordt wereldwijd gezien als grote oorzaak van achteruitgang van de biodiversiteit. Doelstelling is verwoord in Nota Mobiliteit.

De coördinatie van IENE is na Nederland door andere landen overgenomen; bedoeld als roulerend coördinatorschap. IENE heeft het project COST 341 geïnitieerd, wat geleid heeft tot een Europees Overzicht, gebaseerd op nationale state of the art rapporten en het Handbook Wildlife and Traffic. Deze laatste is voor Nederland omgezet naar de Leidraad Faunavoorzieningen langs Wegen, waarvan de toepassing binnen RWS verplicht is gesteld door het DT van RWS. Vele COST341-partners (18 Europese landen) en andere landen hebben een vergelijkbaar implementatietraject doorlopen.

ICOET

ICOET staat voor International Conference on Ecology & Transportation en is een belangrijk kennisnetwerk op het gebied van ecologie en transportinfrastructuur. Elke twee jaar vindt een internationale conferentie plaats. Daar komen ecologische kwesties aan bod rondom de ontwikkeling van infrastructuur, het meest recente onderzoek en ‘best practices’.