Over MJPO

Barrière

Een weg, spoorweg of waterweg die een natuurgebied doorkruist en die dieren niet - of alleen met een grote kans op aanrijdingen met het wegverkeer – kunnen oversteken. Door het realiseren van faunavoorzieningen worden deze barrières doorbroken en kunnen de dieren weer veilig van de ene naar de andere kant trekken.

Boombrug

Een touw of brug tussen bomen aan weerskanten van een weg, spoorweg of waterweg die het dieren als de boommarter makkelijker maakt om veilig over te steken. Zie ook de pagina over faunavoorzieningen.

Deelgebied

Een gebied waarin een kleinere groep van een bepaalde diersoort (lokale populatie) leeft. Deelgebieden die met elkaar verbonden zijn, zodat dieren uit verschillende deelpopulaties elkaar kunnen bereiken, vormen samen een netwerk.

Doelsoorten

De dieren voor wie een bepaalde maatregel wordt gerealiseerd.

Draagkracht van een leefgebied

Het maximale aantal van een bepaalde diersoort dat in een gebied kan leven gezien de eisen die de soort stelt aan benodigde leefruimte en de beschikbaarheid van voedsel en schuilplaatsen.

Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is in 1990 geïntroduceerd als de naam van een te realiseren landelijk netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden en de verbindingen daartussen. Het MJPO levert hier een belangrijke bijdrage aan, omdat het knelpunten in het natuurnetwerk oplost die ontstaan zijn door de aanleg van de rijksinfrastructuur Tot 2014 was de realisatie hiervan de verantwoordelijkheid van het Rijk, sinds 2014 valt dit onder de provincies. De EHS is toen opgenomen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het is de bedoeling dat het Natuurnetwerk Nederland in 2027 is gerealiseerd.

Ecoduct

Een met groen beplantte brug die dieren helpt een weg, spoorweg of waterweg veilig over te steken. Zie ook de pagina over faunavoorzieningen.

Ecoduiker

Een duiker onder een weg of spoorweg voorzien van een droge richel of loopplank die kleine, niet-zwemmende dieren helpt veilig over te steken. Zie ook de pagina over faunavoorzieningen.

(Ecologisch) Knelpunt

Een punt waar dieren willen oversteken maar niet kunnen. Hier is dus een oplossing nodig in de vorm van een faunavoorziening. Onder het MJPO vallen nu 178 van dit soort knelpunten, waarvan het grootste deel in de afgelopen jaren is opgelost.

Faunatunnel

Een tunnel onder een weg, spoorweg of waterweg die dieren helpt deze veilig te passeren. Zie ook de pagina over faunavoorzieningen.

Faunavoorziening

Een maatregel binnen de infrastructuur die het dieren gemakkelijk maakt om een weg, waterweg of spoorweg veilig over te steken. Voorbeelden hiervan zijn een ecoduct, een faunatunnel of een boombrug. Zie ook de pagina over faunavoorzieningen.

Hop-over

Hoge bomen aan weerskanten en soms ook in de middenberm van een weg, spoorweg of waterweg die het vliegende dieren makkelijker maken om deze over te steken. Zie ook de pagina over faunavoorzieningen.

Lokale populatie

Een groep dieren of planten van een bepaalde soort die in een bepaald gebied leven en zich onderling voortplanten.

MJPO

De gangbare afkorting voor het Meerjarenprogramma Ontsnippering.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

De naam van een te realiseren landelijk netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden en de verbindingen daartussen. De provincies zijn verantwoordelijk voor het vaststellen en realiseren van dit netwerk. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) valt (deels) binnen dit netwerk. Het MJPO levert hier een belangrijke bijdrage aan, omdat het knelpunten in het natuurnetwerk oplost die ontstaan zijn door de aanleg van de rijksinfrastructuur.

Netwerk- of metapopulatie

Deelgebieden die met elkaar verbonden zijn zodat dieren uit verschillende deelpopulaties elkaar kunnen bereiken, vormen samen een netwerk. Alle dieren van een bepaalde soort binnen dit netwerk vormen samen de netwerk-of metapopulatie.

Ontsnippering

Door de aanleg van wegen, vaarwegen en spoorwegen zijn de natuurgebieden in Nederland in de afgelopen decennia als het ware versnipperd geraakt. Het opnieuw verbinden van deze natuurgebieden door oversteekplaatsen voor dieren te realiseren, wordt daarom ontsnippering genoemd.

Raster

Een voorziening langs een (spoor)weg die dieren in de richting van een faunavoorziening leidt en ervoor zorgt dat zij niet zomaar een weg oversteken.