Projecten in Drenthe

Waar in Nederland?

Overzicht van de projecten in drenthe
DR 01: Bovenlopen Drentse Aa
DR 02: Heideheim
DR 05: Dwingelderveld
DR 07: Runde
DR 08: Hooghalen-Hijkerveld
DR 09: Loon-Drentsche Aa dal
DR 10: Hoogeveen-Oude Diep
DR 11: Pesse
DR 12: Hunzedal-N33 (RV)
DR 13: Eext-Terborgh
DR 14: Meppel-Broekhuizen
DR 16: Hoogeveen-Boerenveense Plassen
DR 17: Meppel Hoogeveensche Vaart
DR 18: Steenbergerweg | ecoduct Suthwalda (RV)
DR 19: Ecoduct Linde | Ecoduct Stiggeltie (RV)
DR 20: Reestdal/Provinciegrens

Projecten in Drenthe

De Provincie Drenthe werkt samen met haar partners hard aan het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in Drenthe. Dit betekent het aankopen van gronden, het inrichten en beheren van deze gebieden en het verbinden van verschillende natuurgebieden met elkaar. Voor het verbinden van natuurgebieden moeten diverse infrastructurele knelpunten worden opgelost. Dankzij het uitgevoerde MJPO programma zijn een aantal kleine en grote knelpunten in Drenthe opgelost en zijn diverse natuurgebieden met elkaar verbonden.

Ecoduct stiggeltie en Suthwalda (DR19)
Met name waar natuurgebieden provinciale of rijkswegen kruisen zijn robuuste maatregelen als ecoducten nodig. In 2012 zijn daarom over de N48 bij Zuidwolde het ecoduct Stiggeltie en Suthwalda aangelegd. Deze ecoducten zijn onderdeel van de robuuste verbinding die de bossen en heiden van de Sallandse Heuvelrug en het Drents Plateau met elkaar moeten verbinden.
Door het werk van de enthousiaste vrijwilligers van de Ecoductenwerkgroep Zuidwolde weten we dat de investering niet voor niets is geweest! Uit jarenlange inventarisaties met onder ander wildcamera’s en veldbezoeken blijkt dat steeds meer dieren het ecoduct weten te vinden. Das, ree, haas en marterachtigen maken veelvuldig gebruik van de ecoducten, maar ook amfibieën en reptielen als adder, diverse soorten vlinders en libellen maken gebruik van het één of beide ecoducten.

We zijn nog niet klaar!
Naast de nog uit te voeren NNN-opgave werken we, ondanks het beëindigen van het MJPO-programma, door aan de verdere ontsnippering van het NNN. Dit doen we door “werk-met-werk” te maken. Zo nemen we bij werkzaamheden aan wegen ook maatregelen mee om faunaknelpunten op te lossen. Mooie voorbeelden zijn de werkzaamheden aan de Norgervaart in Assen waarbij maatregelen worden genomen voor de otter en ook bij de aanleg van een Transferium nabij de A28 de Punt nemen we voor diverse soorten als otter, das en marterachtigen maatregelen om de A28 passeerbaar te maken.

Kader:
Een ottervriendelijke Norgervaart
De Norgevaart is een kanaal met een drukke weg vlakbij Assen en het Natura2000 gebied Fochteloerveen. Het kanaal maakt deel uit van het leefgebied van de otter. Dit blijkt een dodelijke combinatie waardoor er helaas al meerdere otters zijn dood gereden. Bij maatregelen om de drukke weg langs de Norgervaart verkeersveilig te maken, nemen we ook voorzieningen mee voor de otter.

Door de kade langs het kanaal te verhogen en faunavoorzieningen aan te leggen, creëren we voor de otter een veilige manier om de drukke weg te passeren. Daarnaast worden de waterpartijen in de nog aan te leggen wijk Kloosterveen (pal naast de Norgervaart) ottervriendelijk aangelegd en werkt de provincie aan het verbeteren van de verbinding naar het fochteloerveen.. Een mooie samenwerking tussen het waterschap Drents Overijsselse Delta, gemeente Assen, Natuurmonumenten, specialisten van de Rietnymf en de provincie
.

Verbindingen
Met het oplossen van infrastructurele knelpunten alleen zijn we er niet. Ook de inrichting van de verbindingen is essentieel. Deze verbindingen bestaan veelal uit bestaande landschapselementen als houtwallen, watergangen, bermen en bloemrijke akkerranden. Met het programma soortenrijk Drenthe werken we onder andere samen met gemeenten, waterschappen, boeren en particulieren aan deze elementen en verbindingen. We haken hierbij aan bij drie sporen van het Deltaprogramma Biodiversiteit (natuurgebieden, agrarisch gebied en openbare ruimte) en de provinciale agenda “Boer burger en biodiversiteit”.

Samenwerken verder werken aan ontsnippering
Er zijn verschillende urgente redenen om stevig in te blijven zetten op ontsnippering van onze natuur. Nog niet alle knelpunten zijn opgelost en de toenemende verkeersdruk met bij behorende uitbreiding van het wegen- en spoornet zorgt voor nieuwe knelpunten. Ook de klimaatverandering waarbij de verspreidingsgrenzen van soorten verschuiven en de biodiversiteit die zowel in natuurgebieden als in het landelijk gebied steeds meer onder druk staan, vragen om een adequate gezamenlijk aanpak van dit probleem. Rijk, provincies, waterschappen, Prorail, gemeenten en ander gebiedspartners moeten blijven samenwerken en investeren in verbindingen en faunavoorzieningen!