Dwingelderveld (DR 05)

Waar in Nederland?

DR 05 - Dwingelderveld

Gebiedsbeschrijving

Waar: Drents Plateau
Soort gebied: Bossen en heiden op de hogere zandgronden
Doelsoort: das, adder, bunzing, hermelijn, wezel, steenmarter, rosse woelmuis, ree, hazelworm, heikikker, levendbarende hagedis, ringslang, gentiaanblauwtje, heivlinder, loopkevers, vleermuizen.
Barrière: A28 en spoorlijn Hoogeveen - Assen
Maatregel: ecoduct en faunabuis
Samenwerkende partijen: ProRail, provincie, Rijkswaterstaat

Bossen en heiden op de hogere zandgronden in het oostelijk deel van Nederland vormen een belangrijk onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Waar deze natuurterreinen verspreid liggen worden verbindingen gemaakt over de provinciegrens heen.

De natuurgebieden op het Drents Plateau liggen relatief dicht bij elkaar. Het Nationaal Park en Natura 2000-gebied Dwingelderveld is een bijzonder belangrijk natuurterrein. Ten oosten daarvan liggen natuurgebieden met vergelijkbare bos en heide-ecosystemen zoals het Terhorsterzand, het Scharreveld en het Hotherzand. Voor deze gebieden geldt de ambitie dat ze binnen 50 jaar voldoende draagkracht hebben voor populaties van edelherten, wilde zwijnen en wolven.

De A28 vormt een grote barrière voor veel soorten. De spoorlijn Hoogeveen - Assen vormt een paar kilometer ten oosten van de A28 eveneens een knelpunt. De belemmering is echter minder groot dan de rijksweg. Bij het spoor zal als onderdeel van het project Kleine Faunavoorzieningen ProRail een faunabuis aangelegd worden. Hiermee zal een knelpunt voor dassen en kleine zoogdieren opgelost worden.