Projecten in Friesland

Waar in Nederland?

Overzicht van de projecten in friesland
FR 01: Koningsdiep
FR 04: Lindevallei
FR 06: Tjonger
FR 07: Kuikhorne
FR 09: Langdeel
FR 10: De Scheiding
FR 11: Nieuwe Pompsloot
FR 12: Tjeukemeer (RV)
FR 13: Workum - Oudegaasterbrekken

Projecten in Friesland

Stand van zaken

Tussen 2006 en 2016 zijn vijf van de negen MJPO knelpunten in Fryslân opgelost. Vier MJPO- knelpunten zijn momenteel nog in voorbereiding of uitvoering: Koningsdiep (FR 1), Kuikhorne (FR 7), Nieuwe Pompesloot (FR 11) en Workum - Oudegaasterbrekken (FR13).
In Fryslân zijn de voorzieningen er veelal op gericht om de natte natuur zoals moeras- en veengebieden met elkaar te verbinden.
In het Zuidoosten van Fryslân komen ook soorten voor die op de zandgronden leven. Door voorzieningen aan te brengen zoals faunabuizen, rasters en looprichels kunnen deze soorten vrij migreren 

In 2016 zijn ook de grote provinciale infraprojecten De Centrale As (tussen Dokkum en Drachten) en de N381 (Tussen Leeuwarden en de Drentse grens) opgeleverd. Bij deze infraprojecten is veel aandacht geweest voor ontsnipperende maatregelen zoals hop-overs voor vleermuizen, faunabuizen, boombruggen, loopplankjes, begeleidende rasters en ge-biedsinrichting. Daarnaast zijn er specifiek voor de otter ook voorzieningen gerealiseerd bij de Dokkumer Nieuwe Zijlen, De Groote Wielen en de Rottige Meenthe. Hier kunnen ook andere diersoorten van meeprofiteren.

Gebruik

De verbindingszones onder de A7 en A6 helpen zoogdieren zoals Otter, Das, kleine marterachtigen (Wezel, Hermelijn, Bunzing, Boom- en Steenmarter) om veilig de weg te passeren. Ook amfibieën en reptielen zoals Ringslang en Adder profiteren van deze maatregel.

Door het wegnemen van de barrières tussen de Natura 2000 gebieden de Groote Wielen en de Oude Venen wordt ingezet op de doelsoorten van deze gebieden zoals Noordse Woelmuis, Grote vuurvlinder en Zilveren maan.

Vervolg

Met name voor de Otter zullen de komende tijd door heel de provincie extra maatregelen genomen worden zoals het plaatsen van rasters, looprichels en faunabuizen.
Daarnaast zal er nog een aantal ontsnipperende maatregelen langs het spoor plaatsvinden, o.a. langs de spoorlijn tussen Workum en Oudegaasterbrekken, Nieuwe Pompesloot en Kuikhorne. Hier staan meerdere faunatunnels op de planning.
Tot slot zullen de beheersmaatregelen nog verder worden afgestemd en verfijnd.