Workum - Oudegaasterbrekken (FR 13)

Waar in Nederland?

FR 13 - Workum - Oudegaasterbrekken

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Oudega
Soort gebied: Kleipoldergebied met kleinere meren (Het Vliet, Sipkemeer en Rietmeer) en hun rietlanden
Doelsoorten: Kleine zoogdieren (o.a. Noordse woelmuis & Waterspitsmuis), amfibieën
Barrière: spoorlijn Leeuwarden-Stavoren
Maatregel(en): Vier kleine faunatunnels 
Samenwerking met: ProRail
Planning: Gereed 2017/2018l

Rond Oudega ligt een netwerk van grote en kleine meren met elkaar verbonden via sloten en vaarten. De spoorlijn Leeuwarden-Stavoren loopt hier doorheen en scheidt een aantal kleinere meren (Het Vliet, Sipkemeer en Rietmeer) en hun rietlanden van de Oudegaasterbrekken.
De verbinding tussen de meren aan weerszijde van het spoor verloopt via de Rijp. Het spoor kruist deze watergang door middel van een spoorbrug. Het spoor doorsnijdt ook een kerngebied in een kleipoldergebied met een aantal verspreid liggende kleine meren: het Hissemeer en Piekemeer.
De spoorlijn vormt een knelpunt in de reeds aangelegde natte ecologische verbindingszone, onder andere in het kader van de ruilverkaveling Wymbritseradeel. Bij Workum kruist het spoor een ecologische verbindingszone voor de Noordse woelmuis aan de noordzijde van de spoorbrug. De spoorlijn vormt voor de Noordse woelmuis een barrière in de ecologische verbinding.