Lindevallei (FR 04)

Waar in Nederland?

FR 04 - Lindevallei

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Lindevallei
Soort gebied: Laaglandbeek, rijk moeraslandschap met petgatencomplexen (= restanten van veenontginningen)
Natuurgebieden: De Linde
Doelsoorten: Marterachtigen (o.a. Otter & Das), Bever, Ringslang, amfibieën (o.a. Heikikker), kleine zoogdieren, Grote vuurvlinder, Zilveren maan
Barrière: A32, spoorlijn Wolvega - Steenwijk
Maatregel(en): Geleidende rasters, bruggen met doorlopende oevers, stobbenwal
Samenwerking met: Provincie, ProRail, Rijkswaterstaat, It Fryske Gea.
Planning: Gereed 2017

De Lindevallei is een natuurreservaat en omvat de laaglandbeek de Linde en een rijk moeraslandschap met petgatencomplexen (= restanten van veenontginningen). De Linde vormt een verbinding tussen de Weerribben, de Rottige Meenthe en de natuurreservaten in de Lindevallei.
De Lindevallei is een goed dassenbiotoop en is leefgebied voor Otters. De rijksweg A32 en het naastgelegen spoor doorsnijden het natuurreservaat de Lindevallei en vormen een barrière in de uitwisseling van genoemde diersoorten. Dit geldt ook voor de iets verderop gelegen gemeentelijke weg De Blesse-Wolvega.
Door de realisatie van een aantal bruggen met doorlopende oevers, een stobbenwal en geleidende rasters kunnen bovengenoemde doelsoorten weer vrij migreren.