Groote Wielen (RV) (FR 08)

Waar in Nederland?

FR 08 - Groote Wielen (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Locatie: Groote Wielen
Soort gebied: Natte ecologische verbinding
Natuurgebieden: Groote Wielen en Oude Venen
Doelsoorten: Marterachtigen (o.a. Otter), Bever, Ringslang, amfibieën (o.a. Heikikker), kleine zoogdieren (o.a. Noordse woelmuis)
Barrière: N355, spoorlijn Leeuwarden-Groningen 
Maatregel(en): Kleine faunatunnel en geleidende rasters, loopplanken onder brug om een doorlopende oever te realiseren
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, ProRail, Provincie Fryslân
Planning: Rasters langs de N355 in 2017 gereed. Spoorlijn onbekend

Langs de weg N355 en de spoorlijn Leeuwarden Groningen ligt een min of meer geïsoleerd kerngebied van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Het gebied vormt een stapsteen in een belangrijke natte ecologische verbinding tussen Groote Wielen (en verder naar de Lauwersmeer) en de Oude Venen. De spoorlijn vormt een barrière voor diersoorten die door de ecologische verbindingszone trekken.
Onder de N355 ligt een aantal faunabuizen. Door het plaatsen van geleidende raster worden oevergebonden dieren naar de faunabuizen geleid.