Tiel (GE 18)

Waar in Nederland?

GE 18 - Tiel

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Ten noorden van Tiel
Soort gebied: water
Natuurgebieden: Het benedenstroomse deel van de Linge vormt een belangrijk onderdeel van het GNN/GO. Stroomopwaarts vormt de Linge een verbindingszone tussen het benedenstroomse deel en de Neder-Rijn
Doelsoorten: Rietzanger, Bunzing, Winde en IJsvogelvlinder.
Barrière: A15
Maatregel(en): ecoduikers en kleine faunatunnels
Samenwerking met: Rijkswaterstaat
Planning: knelpunt opgelost

Het benedenstroomse deel van de Linge vormt een belangrijk onderdeel van de EHS. Stroomopwaarts vormt de Linge een verbindingszone tussen het benedenstroomse deel en de Neder-Rijn. Gezien het belang van het benedenstroomse deel voor rietvogels en moerasbos en het feit dat het hier om een belangrijke waterloop voor vissen gaat, heeft de provincie gekozen voor een inrichting conform de modellen rietzanger, ijsvogelvlinder, winde.

Ten westen van Tiel kruist de A15 twee keer deze verbindingszone. Hier is de zone vrij breed en aangezien hier reeds veel natuurlijke elementen aanwezig zijn loont het de moeite om bij het treffen van voorzieningen ook rekening te houden met meer algemene zoogdiersoorten. De onderdoorgangen van de Linge met de A15 bij Tiel zijn goed passeerbaar voor landdieren. Het knelpunt, als genoemd in het MJPO, wordt als opgelost beschouwd. Voorgesteld wordt onder het knelpuntnummer GE 18 een nieuw knelpunt op te voeren. Hierna wordt dit voorstel toegelicht.

Bij de aanleg van de spoorlijn Betuweroute langs de A15 zijn onder de Betuweroute in het traject knooppunt Deil-Bemmel op ongeveer dertig plaatsen faunapassages aangelegd. De faunapassages bestaan meestal uit een ecoduiker, waar een grotere waterloop de Betuweroute kruist, met aan weerszijden een faunabuis. Ook enkele kruisingen met de Linge zijn passeerbaar gemaakt voor de kleinere fauna.

Omdat er geen ontsnipperende maatregelen aan de A15 zijn genomen is ter plaatse van de bundel A15/Betuweroute, ondanks de ontsnippering van de Betuweroute, de barrière toegenomen. Passages die deze barrière voor een groot deel op gaan lossen staan geprogrammeerd voor uitvoering in 2014.