Beesd (GE 19)

Waar in Nederland?

GE 19 - Beesd

Gebiedsbeschrijving

Locatie: tussen Culemborg en Beesd
Soort gebied: vochtige loofbossen en moerasgebieden
Natuurgebieden: verbind de Regulieren met de Diefdijk
Doelsoorten: moerasvogels, Kamsalamander, algemene zoogdieren als Ree en Bunzing.
Barrière: A2 
Maatregel(en): Ecoduct  Lage Veld
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, Gemeente Culemborg
Planning: gereed in 2011

De benedenloop van de Linge vormt een belangrijk kerngebied in de EHS. Het is met name van groot belang vanwege het voorkomen van bedreigde moerasvogels. Als rivier met uiterwaarden is het ook belangrijk vanwege het voorkomen van vissen. Onlangs is het gebied samen met natuurterreinen langs de Diefdijk aangemeld als Habitatrichtlijngebied, met name vanwege het voorkomen van de kamsalamander en een aantal vissoorten.

De Diefdijk sluit weer aan op een ander natuurgebied, de Regulieren, dat ook onderdeel uitmaakt van de EHS, en eveneens van groot belang is voor bedreigde amfibieën. Dit complex van kerngebieden wordt op een aantal plaatsen doorsneden door de A2. Als onderdeel van de verbreding van de A2 tussen de knooppunten Everdingen en Deil worden twee ecoducten en twee faunabuizen aangelegd. Verder wordt een tiental grote duikers onder de weg voorzien van loopstroken.

Ook wordt de brug over de Linge vervangen door een brug met een twee keer zo grote overspanning, zodat de onderdoorgang beter kan fungeren als faunapassage. De kleine maatregelen zijn in 2009 aangebracht, de ecoducten zijn in 2011 aangelegd. Met de uitvoering van deze maatregelen wordt het knelpunt GE 19 Beesd als opgelost beschouwd.