Projecten in Groningen

Waar in Nederland?

Overzicht van de projecten in groningen
GR 01: Oude Diep
GR 02: Mienscheer
GR 06: Blauwe stad (RV)
GR 08: Duurswold (RV)
GR 09: Holwierde
GR 10: Sauwerd
GR 11: Koningslaagte
GR 12: Zuidhorn
GR 13: Visvlieterdiep

Projecten in Groningen

Grote knelpunten in provinciale infrastructuur

De ambitie is om de natte natuurkerngebieden in Groningen te verbinden met die van buurprovincies en Duitsland. Door de huidige provinciale infrastructuur vormt dat op verschillende plekken een knelpunt.
Naar verwachting worden twee provinciale knelpunten in 2014 opgelost. De derde is in uitvoering. Een extra uitdaging is het knelpunt rondom Meerstad. Hier liggen de provinciale weg N860 en het kanaal Winschoterdiep zo dicht bij elkaar dat ontsnippering ervan een ingewikkelde opgave is.

Stand van zaken

Van de dertien MJPO-knelpunten in Groningen zijn er vijf gerealiseerd en drie in aanbesteding.
De benodigde investeringen en de bezuinigingen maakt het oplossen van de overige MJPO-knelpunten niet eenvoudig.
Ondanks bezuinigingen is in het nieuwe natuurnetwerk Groningen een aantal grote ecologische verbindingen behouden gebleven. Deze verbindingen werden doorkruist door de huidige infrastructuur. Bij de realisering stond het oplossen van deze knelpunten centraal.

Bever en otter in opkomst

Het resultaat van de investeringen is positief. Sinds kort is er niet alleen een groeiende beverpopulatie in de provincie Groningen. Ook de otter is in opkomst. In januari 2014 leeft in het Lauwersmeergebied een otter vrouwtje met twee jongen. Dit gebied is onderdeel van een groot noordelijk leefgebied van de otter. Ook in natuurgebied de Onlanden (provincie Drenthe) lijkt een otter te wonen.

Om te voorkomen dat er slachtoffers onder de bever en otter vielen voordat de faunapassage opgeleverd was, werden langs de A28 rasters geplaatst en in de watergangen onder de weg loopstroken aangebracht.

Werk in uitvoering langs de A28
Foto: werk in uitvoering langs de A28