Koningslaagte (GR 11)

Waar in Nederland?

GR 11 - Koningslaagte

Gebiedsbeschrijving

Waar: tussen Sauwerd en Harssens
Soort gebied: onregelmatige kavels, kronkelende watergangen en droge tot (zeer) natte graslanden
Doelsoort: kleine marterachtigen, otter, amfibieën.
Barrière: spoorlijn Groningen - Snauwerd
Maatregel: kleine faunatunnel, natte duiker en onderleider
Samenwerkende partijen: ProRail

Het terrein wordt gekenmerkt door onregelmatige kavels, kronkelende watergangen en droge tot (zeer) natte graslanden als gevolg van geringe hoogteverschillen in het maaiveld. Het is een waardevol weidevogelgebied en sluit aan op soortgelijke graslandgebieden ten westen van Sauwerd en Adorp. Op verschillende plaatsen tussen Sauwerd en Harssens kruisen watergangen het spoor. In alle gevallen gebeurt dit middels kleine ronde duikers die meestal geheel onder de waterspiegel liggen. Voorzieningen voor faunapassage ontbreken.