Projecten in Limburg

Waar in Nederland?

Overzicht van de projecten in limburg
LI 01: Mook
LI 03: Venray
LI 05: Zaarderheike
LI 06: Mariapeel
LI 07: Bultenbroek/ Eerselsberg
LI 09: Aalsbeek
LI 12: Leudal
LI 13: Middenloop Tungelroysche Beek
LI 14: Weerter en Budelerbergen
LI 15: Uffelsche beek
LI 16: Wessem
LI 17: Susteren-Echt
LI 18: Het IJzerenbosch/ Graetheide
LI 19: Nagelbeek
LI 20: Heerlen (Terworm)
LI 21: Beneden-Geuldal
LI 22: Klimmen
LI 23: Rijckholt
LI 24: Eijsden

Projecten in Limburg

Stand van zaken

Ook in deze Provincie bevindt het MJPO-programma zich in de afrondende fase. De meeste grote knelpunten zijn opgelost of belegd in projecten welke na 2018 zullen worden uitgevoerd. Dat laatste betreft met name de knelpunten Li 17 ‘Echt Susteren’ en Li 18 ‘IJzerenbos- Graetheide’. Het knelpunt Echt-Susteren is uitgewerkt binnen de studie ‘Corridor Geleenbeek’. Ter hoogte van de huidige kruising van de Geleenbeek met de A2 en het Julianakanaal zijn nieuwe onderdoorgangen ontworpen welke zowel helpen om grotere hoeveelheden water van dit beekstelsel af te voeren alsook dieren in staat stellen de autosnelweg en het kanaal te kruisen. Voor Li 18 is ter hoogte van Graetheide een ruime onderdoorgang voorzien waarmee ook hier diersoorten de A2 kunnen kruisen. De realisatie van deze voorzieningen is opgenomen in de scoop van de nu lopende planstudie voor de verbreding van de A2 Vonderen- Kerensheide. Een Tracébesluit is voorzien in het voorjaar van 2018, de realisatie van deze verbreding in 2022.

Voor het knelpunt Li 21 ‘Beneden Geuldal’ wordt nog gezocht naar mogelijkheden om de aanleg van een natuurbrug over het Julianakanaal ter hoogte van Itteren te combineren met een nieuwe fietsverbinding en een veebrug.

In de studies is ook rekening gehouden met het mogelijk gebruik van diersoorten welke nu nog niet in de te ontsnipperen gebieden voorkomen zoals de Otter, Boommarter en de Wilde kat.

De afgelopen periode zijn met het uitvoeren van kleinere herinrichtingsmaatregelen de barrières verzacht van o.a. de A2 ten zuiden van Maastricht, de A79 van Maastricht naar Heerlen en de A76 ter hoogte van Venlo. Dit door de bestaande onderdoorgangen beter te ontsluiten en deze middels rasters, loopplanken en stapstenen meer geschikt te maken voor faunapassage. Daarnaast is op basis van nadere analyses besloten om een tweetal knelpunten niet uit te voeren binnen dit MJPO-programma. Het betreft met name de kruising van het riviertje de Voer ten zuiden van Eijsden A2 (Li 24) en het aanpassen van over-onderdoorgangen langs de A79 (Li 22). Door technische obstakels en de ongelijke verhouding tussen de noodzakelijke investeringen en het ecologische rendement is besloten deze knelpunten niet ninnen het MJPO op te lossen. Wel zal Pro-Rail de passagemogelijkheden van de kruising van de Voer met het spoor optimaliseren.

Voor meer informatie zie de beschrijvingen bij de betreffende knelpunten in het overzicht

Regionale samenwerking

In december 2013 is het Provinciaal Platform bij elkaar geweest. Hier werd de voortgang van het MJPO in Limburg besproken. In dit platform zitten vertegenwoordigers van terreinbeherende instanties (zoals ProRail, Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincie Limburg). Tijdens de bijeenkomst zijn vervolgafspraken gemaakt voor knelpunten die nog aangepakt moeten worden.

Een van die knelpunten is de verdere ontsnippering van het Beneden-Geuldal richting de Grensmaas/België. Het Julianakanaal is hierbij de grootste uitdaging. In januari 2014 komen belanghebbenden bij elkaar om te brainstormen over mogelijke oplossingen.