Susteren-Echt (LI 17)

Waar in Nederland?

LI 17 - Susteren-Echt

Gebiedsbeschrijving

Locatie: ten zuiden van Echt
Soort gebied: kleiwinputten, uiterwaarden
Natuurgebieden: De Doort, Grensmaas
Doelsoorten: Ree, marterachtigen(Das, Bunzing, Wezel, Hermelijn), Bever, Otter, Waterspitsmuis, amfibieën (Boomkikker, Kamsalamander), vleermuizen, stroomminnende vissoorten (Winde, Bermpje, Rivierprik, Barbeel, Kopvoorn).
Barrière: Rijksweg A2, Julianakanaal, spoorlijn Sittard- Roermond en de provinciale weg N295 tussen Echt en Susteren
Maatregel(en): duiker, loopstrook
Samenwerking met: ProRail, Rijkswaterstaat, provincie, waterschap
Planning: na 2018

Ten zuiden van Echt ligt een aantal grote voormalige kleiwinputten. Hierin hebben zich bijzondere natuurwaarden ontwikkeld. Zo is de boomkikker in Limburg zijn opmars begonnen. In de omgeving is verder veel natuur in ontwikkeling genomen. Een ecologische verbinding oost-west (vv) voor zowel terrestische als aquatische fauna ontbreekt momenteel om het Grensmaasgebied en de natuurgebieden ten oosten van het Julianakanaal en de A2 te verbinden (een sport in de ecologische ladder).

In eerder fase zijn reeds voorzieningen gerealiseerd onder het spoor Sittard – Roermond en enkele provinciale wegen (o.a. de N296) en diverse beektrajecten gerenaturaliseerd. Betrokken partijen hebben afgelopen periode in de zogenaamde studie ‘Corridor Geleenbeek’ een onderzoek laten uitvoeren naar oplossingen voor een gecombineerde opgave: waarborgen van de toekomstige waterafvoer, maatregelen uit de Kaderrichtlijn water (KRW) waaronder het herstel van beekmondingen en de opgave vanuit het MJPO (barrière werking van A2 en kanaal opheffen). De voorgestelde maatregelen uit deze studie: een grote faunabrug gecombineerd met een nieuwe beekloop onder de A2, aangepaste oevers (FUP’s) en een ecoduiker onder het kanaal. Deze maatregelen zijn technisch verder uitgewerkt en inmiddels opgenomen in de scoop van de verbredingsstudie voor dit gedeelte van de A2. De verbreding van de A2 is voorzien voor 2022.

   
Overzicht maatregelen corridor               Duiker onder het spoor Sittard-Roermond
Geleenbeek