Beneden-Geuldal (LI 21)

Waar in Nederland?

LI 21 - Beneden-Geuldal

Gebiedsbeschrijving

Waar: Ten zuiden van Bunde
Soort gebied: hellingbossen en natte graslanden
Natuurgebied: Ingendael, Geuldal, Grensmaas
Doelsoorten: Grote grazers, amfibieën, hazelworm, das, vale vleermuis, waterspitsmuis
Barrière: A2 en A79, Julianakanaal, spoorlijnen Maastricht-Sittard en Maastricht-Heerlen
Maatregel (en): doorlopende oever, dassentunnel, fauna-uitreedplaatsen en verbinding over het Julianakanaal 
Samenwerking met: ProRail, Rijkswaterstaat, gemeente Meerssen, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Limburg, waterschap en provincie Limburg 
Planning: 2018

Ecologisch gezien is de macrorelatie tussen Maas en Hoge Venen in België erg belangrijk. Op tal van punten wordt aan de invulling en versterking van deze relatie thans gewerkt, onder andere in het project Beneden-Geuldal in het kader van Vitaal Platteland Zuid-Limburg. De kruising van de A2 ter hoogte van de Kruisberg was hierin een erkend MJPO-knelpunt wat in 2013 is opgelost door de aanleg van twee ecoducten (droge component). De natte component verloopt vooral via het dal van de Geul. Het natuurgebied Ingendael is daartoe al enige tijd in ontwikkeling. Ten zuiden van Meerssen zijn eveneens een aantal terreinen in ontwikkeling genomen. De ecologische verbinding tussen de bossen op de flanken van het Geuldal ten noorden van de spoorlijn en de A79 met het natuurgebied ten zuiden daarvan (Ingendael) is nog niet gerealiseerd. Wil dit gebied als een eenheid kunnen functioneren en daarmee een sterke schakel worden in de verbinding tussen Maas en Hoge Venen, dan dienen via onderdoorgangen van spoorlijn en A79 uitwisselingsmogelijkheden te worden ontwikkeld (de maatregelen aan de A79 zijn al gerealiseerd).

Het passeren van de spoorlijn Maastricht - Heerlen blijft ter hoogte van de onderdoorgangen onder de A79 - welke deels geschikt zijn als faunapassage - problematisch. Er wordt gekeken naar een passagemogelijkheid tussen Houthem en Valkenburg waar gebruik kan worden gemaakt van twee in het verlengde van elkaar gelegen onderdoorgangen onder spoor en de A79 (Vauwersstraat). De optimalisatie van deze verbinding is mede afhankelijk van aanpassingen in de begrenzing van het NNN door de Provincie Limburg.
Voor het majeure knelpunt ter hoogte van de kruising van de Geul met het Julianakanaal wordt al langere tijd overlegd tussen een aantal betrokken stakeholders (gemeente Maastricht, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Consortium Grensmaas). Als oplossing is een 15 meter brede natuurbrug over het kanaal voorgesteld. De realisatiemogelijkheden worden door partijen verkend.
Daar waar de Geul de A2 en het spoor Maastricht – Sittard kruist word de onderdoorgang met het spoor nog van een loopstrook/ doorlopende oever voorzien