Leenderbos-De Kempen (NB 09)

Waar in Nederland?

NB 09 - Leenderbos-De Kempen

Gebiedsbeschrijving

De Kempische bossen is een Regionale Eenheid Natuur en Landschap (RNLE) en een van de grooste natuureenheden. Het omvat de bestaande bos- en natuurgebieden Groote heide, Strabrechtse heide, Leenderbos, de Malpie, het Platteau en De kempen. Deze gebieden worden doorsneden door de beekdalen van het bovenstroomse Dommelsysteem gelegen in de Centrale Slenk. De groote en Strabrechtse heide bestaat voornamelijk uit droge en vochtige heide landschappen met vennen, her en der stuifzanden en droge naaldbossen. De vennnen zijn waardevol in verband met oervervegetatie en vochtig schrale heide vegetaties. Het Leenderbos bestaat voornamelijk uit naaldbos. Het gebied bevat bijzondere vegetaties van voedslearme zandgronden en wateren en is leefgebied voor internationaal bedreigde vogelsoorten zoals de nachtzwaluw. De Groote Heide De Plateaux, de Strabrechtse heide en Beuven en het Weerterbos zijn aangewezen als speciale beschermingszone van de Habitatrichtlijn. De beken in het gebied zijn grotendeels aangewezen als ecologische verbindingszone.

De N69 doorkruist dit gebied. Ook doorkruis de N69 de het dal van de Dommel, Keersop en de Tongelreep. Het Leenderbos is een leefgebied voor internationaal bedreigde vogelsoorten zoals de nachtzwaluw. De Plateau is een internationaal natuurgebied vanwege de aanwezigheid van vloeiweiden.

De N69 doorsnijdt zowel de beekdalen als de kempische bossen en heide in oost-west richting wat een uitwisseling van dieren belemmert.

Het knelpunt is opgelost in 2008.