De Kempen (RV) (NB 10)

Waar in Nederland?

NB 10 - De Kempen (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

De Kempische bossen is een Regionale Eenheid Natuur en Landschap (RNLE) en een van de grooste natuureenheden. Het omvat de bestaande bos- en natuurgebieden Groote heide, Strabrechtse heide, Leenderbos, de Malpie, het Platteau en De kempen. Deze gebieden worden doorsneden door de beekdalen van het bovenstroomse Dommelsysteem gelegen in de Centrale Slenk. De groote en Strabrechtse heide bestaat voornamelijk uit droge en vochtige heide landschappen met vennen, her en der stuifzanden en droge naaldbossen. De vennnen zijn waardevol in verband met oervervegetatie en vochtig schrale heide vegetaties. Het Leenderbos bestaat voornamelijk uit naaldbos. Het gebied bevat bijzondere vegetaties van voedslearme zandgronden en wateren en is leefgebied voor internationaal bedreigde vogelsoorten zoals de nachtzwaluw. De Groote Heide De Plateaux, de Strabrechtse heide en Beuven en het Weerterbos zijn aangewezen als speciale beschermingszone van de Habitatrichtlijn. De beken in het gebied zijn grotendeels aangewezen als ecologische verbindingszone.

Op dit knelpunt snijdt de A67 de Aa of Goorloop, welke een robuuste verbinding moet gaan vormen tussen natuurreservaat De Goorloop en Neterselsche Heide / Grijze Steen.

Omdat de A67 een niet-passeerbare barriere vormt voor alle doelsoorten (m.u.v. beekvissen) dient er hier een voorziening getroffen te worden.