Capelle/Langstraat (NB 14)

Waar in Nederland?

NB 14 - Capelle/Langstraat

Gebiedsbeschrijving

De Maasroute A59 ligt tussen knooppunt Hooipolder en Empel op de overgang van zee- en rivierenkleigebied naar dekzandlandschap. De afwisselende opbouw van de bieden heeft geresulteerd in gevarieerde biotopen en ecologisch waardevolle overgangen van hoog naar laag, droog naar nat, voedselarm naar voedselrijk. Langs de A59 zijn in de loop der tijd op de zandruggen langgestrekte streekdorpen ontwikkeld. De lagere delen zoals de Binnenpolder van Cappele/Langstraat, Baardwijkse overlaat en het Vlijmse ven/Moerputten zijn relatief open gebleven. Dit zijn de laatste locaties waar nog een ecologische verbindingszone tussen de Loonse en Drunense duinen en de Bergsche Maas gerealiseerd kan worden.

De polder van Cappele/Langstraat is een waardevol gebied met typerende slagenlandschap (smalle weilanden met elzenhagen). Het beheer is gericht op het ontwikkelen van trilven en natte schrale graslanden. In het gebied komen bijzondere planten- en amfibiesoorten voor zoals Spaanse ruiter, Heikikker, Ondergrondse woelmuis waardoor het gebied beschermgebied is ihkv de Habitatrichtlijn. De Baardwijke overlaat is een smalle strook zeekleilandschap omringd door een zandrug waarop Waalwijk en Drunen zijn gebouwd en begrensd door het Afwateringskanaal in het oosten en de zeedijk in het westen. De overlaat werd vroeger gebruikt als waterbergingsgebied bij hoog Maaswater. Nu heeft het een belangrijke functie voor vestiging en verbreiding van soorten tussen de Loonse en Drunense duinen en de polders en uiterwaarden van de Bergsche Maas.

Dit gebied heeft grote potenties als droge en natte ecologische verbindingszone. Bij knooppunt Vlijmen ligt de A59 hoofdzakelijk in het rivierenkleilandschap met resten van veen en zand in d ebodem. In de ondergrond is schone diepe kwel aanwezig waardoor de gebieden Moerputten en Vugtse Gement rijk zijn aan planten van beekdallandschappen.

Langs de A59 ligt het lagere deel Binnenpolder van Capelle en Langstraat welke relatief open zijn. Hierdoor vormen deze gebieden een ideale verbinding tussen de Loonse en Drunense Duinen en de Bergsche Maas. De Polder van Capelle/Langstraat is een waardevol gebied met typerend slagenlandschap. De beplanting is zeer gevarieerd. In het gebied komen bijzondere planten- en diersoorten voor zoals Spaanse ruiter heikikker en ondergrondse woelmuis waardoor het gebied is aangemeld als beschermgebied in het kader van de Habitatrichtlijn.

De A59 is niet passeerbaar voor Amfibie´┐Żn en kleine zoogdieren.

Het knelpunt is gedeeltelijk opgelost tussen 2005 en 2008.