Groene Schakel (NH 16)

Waar in Nederland?

NH 16 - Groene Schakel

Gebiedsbeschrijving

Locatie: A27, spoor Hilversum-Amersfoort, Weg over Anna’s Hoeve
Soort gebied: Bos- en heidebiotopen, vennen
Natuurgebieden: Laarder Waschmeer, Anna’s Hoeve, bossen De Vuursche
Doelsoorten: Ree, Das, Boommarter, Levendbarende hagedis, Zandhagedis, Heideblauwtje, Heivlinder, Veldkrekel, loopkever- en mierensoorten
Barrière: A27, spoorlijn Hilversum-Amersfoort, te realiseren Hoogwaardig Openbaar Vervoer ( HOV)
Maatregel(en): Ecocorridor (grote faunatunnel) A27, ecoduct over het spoor Hilversum-Amersfoort
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, ProRail, provincie Noord-Holland, gemeente Hilversum, Goois Natuurreservaat
Planning: 2016-2022

Dit ontsnipperingsproject is het resultaat van samenwerking tussen de partners in het gebied: Rijkswaterstaat, ProRail, provincie Noord-Holland, gemeente Hilversum en het Goois Natuurreservaat. Het door het bestaande treinspoor en de A27 versnipperde natuurgebied wordt ontsnipperd. Deze knelpunten behoren tot het project de Groene Schakel, een project dat bestaat uit een groot aantal maatregelen voor natuur en recreatie.

De barrièrewerking van het treinspoor wordt opgeheven door de aanleg van een ecoduct. Dit gebeurt in combinatie met het aanleggen van busbaan HOV busbaan ’t Gooi in de periode 2019-2022.
Het opheffen van de barrièrewerking van de A27 is bereikt door het realiseren van een grote faunatunnel. De faunatunnel Monnikenberg – met een profiel van vrije ruimte van 40 x 5,5 meter – is in de zomer van 2018 aangelegd als onderdeel van de verbreding A27/A1. Bij de faunatunnel is zes hectare aanloopgebied optimaal ingericht om te zorgen dat de doelsoorten daadwerkelijk bij de tunnel kunnen komen. De tunnel zal de komende tien jaar worden gemonitord, waarbij verbeteringen doorgevoerd zullen worden als de monitoringsresultaten daar aanleiding toe geven.

Binnen de verbreding A27/A1 zijn extra faunavoorzieningen aangelegd die niet onder het MJPO vallen. Twee wegportalen zijn geschikt gemaakt als verbinding voor boommarters, er zijn nieuwe leefgebieden aangelegd voor reptielen en voor kamsalamander en er zijn zeven nieuwe dassentunnels aangelegd (één onder de A27, drie onder de N417 en drie onder het spoor Utrecht-Hilversum).