Projecten in Overijssel

Waar in Nederland?

Overzicht van de projecten in overijssel
OV 01: Ommen
OV 02: Nijverdal
OV 03: Meppelerdiep
OV 04: Rijssen/De Borkeld
OV 06: Boekelerhoek
OV 07: Heino
OV 08: Steenwijk (RV)
OV 10: Berkum
OV 11: Bathmen
OV 12: Borne-Azelo
OV 14: Oldenzaal
OV 15: Haaksbergen
OV 16: Notter- & Wierdense Veld
OV 18: Balkbrug- RW N48 (RV)

Projecten in Overijssel

Stand van zaken

In Overijssel zijn anno 2017 drie ecoducten gerealiseerd; Boerskotten A1, De Borkeld A1 en Twilhaar N35. Ter hoogte van de Boekelerhoek A35 en het Wierdenseveld en Notterveld N35 is een ecoduct in voorbereiding.

Ook onder de rijksinfrastructuur zijn voorzieningen aangebracht in de vorm van kleinwildtunnels en loopplanken in (watervoerende) duikers. In het kader van de realisatie van de Doorbraak (waterschap Vechtstromen) is een tunnel met loopplanken gemaakt onder de spoorlijn Almelo – Borne, een ruime passage onder de A35 en over een lengte van ca. 125 meter (beide zijden) natuurvriendelijke oevers langs (de Zijtak van) het Twentekanaal.

Bij enkele provinciale wegen zijn kleinwildtunnels en wildsignaleringssystemen aangebracht. In de kop van Overijssel is onder de provinciale weg N333 een zeer ruime faunavoorziening gerealiseerd.

Gebruik

In 2014 en 2015 is een monitoringsonderzoek uitgevoerd bij de meeste faunavoorzieningen onder provinciale wegen. Daaruit is naar voren gekomen dat verreweg de meeste voorzieningen gebruikt worden door met name kleinere zoogdieren, amfibieën en reptielen. 

Vervolg

Een groot deel van de faunaknelpunten bij de rijkswegen is anno 2017 opgelost. Alleen de knelpunten bij Boekelerhoek, Wierdenseveld – Notterveld moeten nog worden aangepakt. Deze zijn in voorbereiding.

Relatie provinciaal ontsnipperingsbeleid en MJPO

De provincie zet zich bij reconstructie, herinrichting of groot onderhoud aan provinciale wegen in om faunaknelpunten op te heffen. Overijssel geeft prioriteit aan het opheffen van infrastructurele barrières in het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) en in de zone Ondernemen met Natuur en Water (ONW).
Bij grote infrastructurele projecten die door het Natuurnetwerk Nederland lopen, beschouwt de provincie de realisatie van het Natuurnetwerk (waaronder de aanleg van grote faunavoorzieningen) als deel van deze gebiedsontwikkelingen. Uitbreiding van de infrastructuur bundelt de provincie zoveel mogelijk met bestaande infrastructuur en past de provincie zo goed mogelijk in (of de provincie treft mitigerende en/of compenserende maatregelen) (zie http://http://www.overijssel.nl/thema%27s/ruimtelijke/omgevingsvisie/) .