Emminkhuizen (UT 07)

Waar in Nederland?

UT 07 - Emminkhuizen

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Spoor Utrecht – Arnhem, Valleikanaal
Soort gebied: Veengebieden, schraalgraslanden, droge en vochtige heiden en agrarisch gebied met natuurwaarden
Natuurgebieden: Het Valleikanaal is een natte ecologische verbinding in de Gelderse Vallei met vertakkingen naar de Beken in de Vallei en de Grebbelinie. De Grebbelinie is een langgerekte landschappelijk gevarieerde structuur met veel natte en droge natuurwaarden
Doelsoorten: Ree, Das, vleermuizen, Otter als toekomstsoort, diverse oever- en watergebonden soorten, Ringslang, amfibieën, libellen
Barrière: Passage van het Valleikanaal met het Spoor Utrecht - Arnhem
Maatregel(en): Doorlopende oever onder het spoor langs het Valleikanaal. In het verlengde van deze maatregel is onder de A12 een brede passage van het Valleikanaal met natuuroevers aanwezig richting de flanken van de Utrechtse Heuvelrug.  Daarnaast zijn vier kleine faunatunnels onder de A12 aangelegd.
Samenwerking met: ProRail, waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat
Planning: De passage bij het Valleikanaal A12 is gereed. De passage bij Valleikanaal en het spoor Utrecht – Arnhem is in voorbereiding


Het Valleikanaal ligt in de Gelderse Vallei en is een onderdeel van de ecologische verbindingszone die de rivier de Eem verbindt met de Neder-Rijn. Deze zone heeft een verbindende functie voor aangrenzende natuurgebieden met uiteenlopende biotopen: veenmoerassen, schraalgraslanden, droge en vochtige heiden en agrarisch gebied met natuurwaarden. Door middel van de ontwikkeling van plas-drasstroken en bijvoorbeeld vispassages wordt gestreefd naar een verbindende functie voor vissoorten en wordt de natuurkwaliteit verbeterd. Knelpunten vormden de nauwe onderdoorgangen onder wegen en spoorwegen. Het waterschap Vallei & Veluwe heeft al diverse natuurvriendelijke oevers aangelegd langs het Valleikanaal.