Vianen (UT 19)

Waar in Nederland?

UT 19 - Vianen

Gebiedsbeschrijving

Locatie: A2 Vianen Polder Autena
Soort gebied: Poldergebied met grienden, populierenbossen, (schrale) graslanden en soortenrijke slootkanten
Natuurgebieden: Grienden, bossen en weilanden van de Polder Autena, Uiterwaarden Lek
Doelsoorten: Ree, Steenmarter, Hermelijn, Rosse woelmuis, Gewone pad, insecten
Barrière: A2
Maatregel(en): Ecoduct Autena of Autenase Kade 
Samenwerking met: Rijkswaterstaat
Planning: Gereed

Uitgestrekt poldergebied met grienden, populierenbossen, (schrale) graslanden en fraaie slootkanten. Een deel van het griend wordt bijgehouden, een deel omgevormd tot vochtig loofbos. In het kader van de ruilverkaveling Vijfheerenlanden is nagenoeg het gehele gebied tussen de A2, de A27 en de Bolgerijse Kade aangewezen als reservaats- en beheersgebied. Aan weerszijden van de A2 komen bossages en grienden voor.