Alkeet-Buitenpolder (ZH 14)

Waar in Nederland?

ZH 14 - Alkeet-Buitenpolder

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Bewesten Vlaardingen
Soort gebied: Opgespoten havenslib met waterpartijen, bos, bosschages en ruigten, veenmosrietland, vochtig hooiland, vochtig weidevogelgrasland
Natuurgebieden: Broekpolder, Vlaardingse Vlietlanden, Aalkeet-Buitenpolder (Rietputten)
Doelsoorten: Waterspitsmuis, Hermelijn, Gewone pad, Steenmarter, Rosse woelmuis
Barrière: A20
Maatregel(en): Looprichels
Samenwerking met: Rijkswaterstaat
Planning: Dit knelpunt bevindt zich binnen het projectgrenzen van het project Blankenburgverbinding, daarom is de planning afhankelijk van dit project (verwacht 2020).

Ten noordwesten van de A20 ligt de Broekpolder, een terrein dat is opgespoten met havenslib, met de bedoeling om er woningen te bouwen. De woonwijken zijn er nooit gekomen en op de vlakte, die circa 5 meter hoger ligt dan de omgeving, kan natuur zich vrij ontwikkelen. Het is thans een interessant stuk nieuwe natuur met bosschages en ruigten, dat nogal afwijkt van het omringende Hollandse veenweidegebied. Het gebied sluit in het noorden aan op een golfterrein en recreatiebossen langs de noordzijde van Vlaardingen en Schiedam en de natuurgebieden in Midden-Delfland. De Alkeet-Buitenpolder ten westen van de Broekpolder bestaat grotendeels uit natuurgebied, rijk aan weide- en watervogels. Ook ten zuiden van de A20 bevinden zich natuurgebieden en recreatiebossen.